ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑ

  
22.04.2016ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΑΠ.ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016
Κατεβάστε την εγκύκλιοΕκδόθηκε η Ορθή Επανάληψη της Εγκυκλίου: «Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» (ΑΠ.ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016).
Για περισσότερες διευκρινήσεις επί της Εγκυκλίου παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Δ/νσης Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: depea@prv.ypeka.gr
26.02.2016ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΑΠ.ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016
Κατεβάστε την εγκύκλιο
Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» (ΑΠ.ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016).
Για περισσότερες διευκρινήσεις επί της Εγκυκλίου παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Δ/νσης Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: depea@prv.ypeka.gr
11.01.2016ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ buildingcert.gr

Σας ενημερώνουμε ότι, σήμερα ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία της νέας έκδοσης της διαδικτυακής εφαρμογής του www.buildingcert.gr, η οποία περιλαμβάνει και τις επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων. Eπίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4351/2015 καταργήθηκε η παρα. 4 του άρθρου 16 του Ν. 4122/2013, «Από την 1.1.2014 και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις υποχρεωτικής διενέργειας επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού των άρθρων 14 και 15, για την έκδοση ΠΕΑ απαιτείται η προσκόμιση της Έκθεσης Επιθεώρησης του Συστήματος Θέρμανσης ή Κλιματισμού» και συνεπώς η έκδοση του ΠΕΑ αποδεσμεύτηκε από την Έκθεση Επιθεώρησης του Συστήματος Θέρμανσης ή Κλιματισμού.
30.12.2015ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - Ν.4351/2015

Κατε βάστε το ΦΕΚ από το Εθνικό ΤυπογραφείοΣας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 23 (παρ.1) του ν.4351/2015 (ΦΕΚ Α 164): «Το άρθρο 33 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: «Η προθεσμία του εδαφίου α΄ και του εδαφίου β΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 Α΄ 177), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με τηνπαρ. 23 του άρθρου 10 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269), παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016. Από την 1η Ιουλίου 2016 διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που δεν έχουν υποβάλει Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.»
Επίσης, σύμφωνα με άρθρο 23 (παρ.2δ) του ν.4351/2015 (ΦΕΚ Α 164), καταργείται «Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4122/2013 (Α΄ 42)».
30.12.2015ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος: 210-8701880 και 210-8701887 δεν θα ισχύουν από τις 04.01.2016.Παρακαλούμε, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας όπως συμβουλευτείτε το σύνδεσμο Επικοινωνία του πληροφοριακού συστήματος www.buildingcert.gr προκειμένου να ενημερωθείτε σε ποια Αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει να απευθύνετε τα ερωτήματά σας.
30.12.2015ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΘ ΚΑΙ ΣΚ

Σας ενημερώνουμε ότι, η παραγωγική λειτουργία της νέας έκδοσης της διαδικτυακής εφαρμογής του www.buildingcert.gr, η οποία περιλαμβάνει και τις επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού θα ξεκινήσει στις 11.01.2016.
Στο μεταξύ οι χρήστες του buildingcert.gr μπορούν να χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό περιβάλλον για την εξοικείωσή τους με τη νέα έκδοση. Υπενθυμίζουμε ότι, στο εκπαιδευτικό περιβάλλον έχουν πρόσβαση όλοι οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, αλλά και οι Υποψήφιοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια.
Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό αρχείο δεν εμποδίζεται από την μη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΤΕΕ.
Για να εισέλθετε στο εκπαιδευτικό αρχείο, χρησιμοποιήστε την επιλογή "Είσοδος στο Εκπαιδευτικό Αρχείο Επιθεωρήσεων" που έχει προστεθεί στη βασική σας οθόνη, η οποία εμφανίζεται αμέσως μετά την είσοδό σας στο σύστημα.
Συνιστούμε να δείτε τις επικαιροποιημένες οδηγίες χρήσης του Αρχείου Επιθεωρήσεων.